YOUNG COLLECTORS

Oktober 2009 en voor- en najaar 2010

Serie van 3 exposities van 3 jonge collectioneurs (Dld. BE. NL) over de maatschappelijke en artistieke plaats, functie en betekenis van jonge verzamelaars in de kunstwereld met exposities, lezingen, symposium, masterclass, forumdiscussie en “meet & greet”. 

Verzamelaars:

#1 Christian Schwarm (okt./nov. 2009)

#2 Johan Delcour & Monia Warnez (maart/april 2010),

#3 Roel Arkesteijn (okt. 2010)

Symposium/ lezingen ed. (maart/april 2010) Renee Steenbergen, Pim van Klink, Kai van Hasselt e.a.

Idee organisatie: Mare van Koningsveld & Lennard Dost in samenwerking met SIGN

Locatie: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen 050-3132651

www.youngcollectors.nl signnl@gmail.com www.sign2.nl

Mede met dank aan: Kunstraad Groningen, Mondriaan Stichting, SNS Reaal Fonds 

Young Collectors #1:

17 oktober t/m 14 november 2009

Collectie Christian Schwarm (Dld.) met werk van Fiona Banner, Haegue Yang, Peter Piller, Hubert Dobler, David Horvitz.

Zaterdag 17 oktober 15.00 uur

Interview met Christian Schwarm & lezing Tommi Brem over hoe het waarom van een platform als www.independentcollectors.com  (een internationale onlinecommunity voor verzamelaars van hedendaagse kunst) en over hun visie en de praktijk van het verzamelen.

Moderator: Tjalling Visser (kunstverzamelaar)

Locatie:  Singelhuis, Radesingel 6 te Groningen (2 min. loopafstand van Sign).

Daarna:

Opening expositie in SIGN: zaterdag 17 oktober vanaf 17.00 uur

Locatie: Sign, Winschoterkade 10, Groningen 

PERSBERICHT:

Met de huidige kredietcrisis lijkt het ietwat vreemd; de enorme aandacht die er tegenwoordig is voor de kunstverzamelaar. De kunstwereld probeert op dit moment uit alle macht de instorting van het kunstsysteem te voorkomen, en is daarvoor mede afhankelijk van de verzamelaar. Nu grote bedrijven en financiële instellingen noodgedwongen korten op hun aankoopbudget voor kunst, is er hoop gevestigd op de verzamelaar. Vandaar dat er tegenwoordig veel voor die verzamelaar wordt gedaan. Bv. trainingsprogramma’s, hulp bij eerste aanschaf, cursussen, lezingen. Vooral de jonge verzamelaar staat op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Deze lijkt namelijk in een andere verhouding te staan tot het verzamelen en de kunstwereld.

Maar, wie is dat eigenlijk, die jonge verzamelaar?  

Algemeen doel bij Young Collectors is inzicht krijgen in de wereld van de jonge collectioneur.  Vragen zijn hierbij o.a.:

Hoe zien de collecties van deze verzamelaars er uit?

Hoe maken zij een keuze (bv. via adviseurs, als belegging of/en ideëel gegeven), wat is hun visie over  kwaliteit?

Hoe financieren zij aankopen?

Wat voor functie, invloed vervullen zij in de kunstwereld. Hoe is dat verbonden aan hun collectioneurschap?

Wat zijn de netwerken, beïnvloeden ze elkaar, wat is de dynamiek en communicatie? In dit kader is de ontwikkeling van de website www.independent-collectors.com een goed voorbeeld.

En hoe verhouden zij zich tot musea of het ideële kunstinitiatief? Wat betekenen ze voor elkaar?

Wat is het historisch kader, is een ontwikkeling zichtbaar? 

Om bovenstaande kwesties te onderzoeken, presenteert SIGN, in samenwerking met curatoren Lennard Dost en Mare van Koningsveld, een expositiereeks met lezingen, forumgesprekken en een symposium waarin de jonge verzamelaar en zijn collectie centraal staan. Deze reeks gaat niet alleen over de kunst van de verzamelaar zelf, maar ook over de context waarin deze zich manifesteert.  

Eigenlijk is het voor het eerst dat de kunstliefhebber uitgebreid kennis kan maken met de collectie van jonge verzamelaars. Tot op heden werd er eigenlijk vooral OVER de verzamelaar gepraat, en werd de jonge verzamelaar met goede raad op weg geholpen. Echt serieuze aandacht voor zijn collectie en zienswijze is er nog niet geweest. SIGN brengt daar met deze expositiereeks verandering in.

In oktober 2009, maart/april 2010, oktober/november 2010 worden achtereenvolgens collecties gepresenteerd van Christian Schwarm (Dld.) Johan Delcour & Monia Warnez  (BE) en Roel Arkesteijn (NL),

waarbij de collectioneurs zelf meewerken bij de samenstelling van hun exposities. Op deze wijze worden drie verschillende posities, geografisch en inhoudelijk onderzocht.  Schwarm, Delcour en Arkesteijn zullen in lezingen vertellen over de totstandkoming van hun collecties, over de verzamelaarsmarkt in België, Duitsland en Nederland en uitgebreid ingaan op de hierboven genoemde vragen.      

#1. Oktober 2009 (17 oktober t/m 14 november 2009)

In de eerste expositie staat de collectie van Christian Schwarm (Stuttgart, 1972) centraal. Schwarm geeft in het dagelijks leven leiding aan een marketingbureau met vestigingen in Stuttgart en Berlijn en stond vorig jaar aan de basis van Independentcollectors.com een grote internationale online community voor verzamelaars van moderne en hedendaagse kunst die werd geopend op 4 juni 2008 bij Art Basel. Het is een platform waar verzamelaars met elkaar kunnen kennismaken, galeries kunnen beoordelen en informatie kunnen uitwisselen. Het blijkt een schot in de roos. Inmiddels hebben zich al  ca.1000 verzamelaars uit de hele wereld aangemeld.

Schwarm, is niet alleen benaderd vanwege zijn rol bij de oprichting van Independent-Collectors (de organisatie was in 2009 VIP gast op Art Rotterdam), hij heeft ook een uitgesproken visie en een interessante internationale collectie hedendaagse kunst, waarin werk van onder andere Peter Piller, Haegue Yang, Nina Canell en Fiete Stolte.

Schwarm zal bij de opening van zijn expositie uitweiden over het waarom van een platform als Independent-Collectors en zijn visie geven op de relatie tussen kunstinitiatief en verzamelaar.           

#2. maart/april 2010

Voor de tweede expositie  tonen Johan Delcour (BE, 1970) en Monia Warnez (BE, 1974) uit België hun collectie. Zij hebben een geavanceerd fotolab, gespecialiseerd in werk voor  kunstenaars. Delcour is van oorsprong fotograaf. Als curator is hij onder andere verantwoordelijk voor de expositie Amusez Vous, over de betekenis van entertainment in onze huidige samenleving in Galerie Koal in Berlijn (met werk van o.a. Stephan Balleux, Wesley Meuris en Michael Aerts). In hun collectie met werk van o.a. Stephan Balleux, Kati Heck en Jana Gunstheimer. Is ook veel jonge Belgische kunst van na 1970 opgenomen.  

#3. Oktober/November 2010

De derde expositie zal gaan over de collectie van Nederlander Roel Arkesteijn.

Arkesteijn  was conservator in het GEM in Den Haag, is thans directeur van Het Domein te Sittard en al op 17-jarige leeftijd begonnen met het verzamelen van kunst. In zijn collectie zit onder andere werk van Hans op de Beeck, Gavin Turk en veel hedendaagse Britse kunst.  

In maart/april 2010 vindt het symposium “Art Collecting during the monetary crisis” plaats. Daarin wordt o.a.  onderzocht wat voor gevolgen de huidige financiële malaise heeft voor de verzamelaar, en daarmee ook voor de kunstwereld als geheel. Welke rol zien de experts weggelegd voor de jonge verzamelaar? Denken zij dat de kredietcrisis automatisch leidt tot meer macht voor de kunstverzamelaar? Ontstaat er door die machtsverschuiving een buyers-market? Wat heeft zoiets voor gevolgen voor de kunstproductie en daarmee voor de kunstenaar? Bij al deze vragen gaat het feitelijk over de context waarbinnen kunst zich manifesteert.

Deelnemers aan het symposium zijn o.a.

Renee Steenbergen, Nederlandse expert op het gebied van verzamelen, onlangs verantwoordelijk voor de oprichting  van  “Geef om Cultuur” (24 november 2008) een stichting die bemiddelt tussen particuliere gevers en musea. Op dit moment is zij bezig met het oprichten van een Nederlandse verzamelaars vereniging  voor collectioneurs van moderne en hedendaagse kunst, design en fotografie.

Pim van Klink (kunsteconoom) in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het proefschrift Kunsteconomie in nieuw perspectief. Tegenwoordig geeft hij colleges kunsteconomie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Antwerpen.

Kai van Hasselt (organisator van o.a. programma over kunstverzamelingen van W139 en één van de jongste kunstverzamelaars van Nederland)  

YOUNG COLLECTORS

October 2009 and Spring and Fall 2010

A series of 3 exhibitions of 3 young collectors (D, Be, Nl) on the social and artistic position, function and meaning of young collectors in the art-world with lectures, symposium, masterclass, forum-discussion and meet & greet. 

Collectors 

#1 Christian Schwarm (Oct./Nov. 2009)
 
#2 Johan Delcour & Monia Warnez (March/April 2010),  

#3 Roel Arkesteijn (Oct. 2010) 

Symposium/lectures (Marc/April 2010) Renee Steenbergen, Pim van Klink, Kai van Hasselt a.o. 
Idea and organisation: Mare van Koningsveld and Lennard Dist in collaboration with SIGN.

Location: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen, Netherlands 0031(0)503132651 www.sign2.nl signnl@gmail.com

Financial support by Kunstraad Groningen, Mondriaan Stichting, SNS Reaal Fonds 

Young Collectors #1:  
17th October through 14th November 2009 
Collection Christian Schwarm (D) with works of Fiona Banner, Haegue Yang, Peter Piller, Hubert Dobler, David Horvitz. 
Saturday 17th October 15.00 hrs.:

Interview with Christian Schwarm & lecture by Tommi Brem about the how and why of a platform like www.independentcollectors.com (an international on-line-community for collectors of contemporary art) and on their vision and the practice of collecting.

Moderator: Tjalling Visser (art-collectoer)

Location: Singelhuis, Radesingel 6, Groningen, Netherlands ( 2 min. walking-distance from Sign)

Opening exhibition in SIGN: Saturday 17th October from 17.00 hrs.

Location: Sign, Winschoterkade 10, Groningen.  

PRESS RELEASE:

Regarding the current financial crisis it looks a bit odd: the overwhelming attention nowadays for the collector of art. At this very moment the art-world tries to prevent the collapse of the art-system and therefore is also depending on the collector. As big companies and financial institutions are forced to cut their budgets for buying art, expectation has shifted to the collector. That’s why a lot is done in favour of the collector. E.g. training-programs, assistance with first purchase, courses, lectures. It’s because of this why the young collector is in the centre of interest. He appears to have a different relation to collecting and the art-world.

But, who is he, this young collector? 

The general purpose of YOUNG COLLECTORS is to get an insight in the universe of the young collector. Questions popping up are a.o.:

What do the collections look like?

How do they choose (e.g. through advisors, as an investment or/and driven by idealism), what is there vision on quality?

How do they finance their purchases?

What functions, influence they have in the art-world. How is that connected to them being a collector?

What are the networks, do they influence one another, what is the dynamic and communication? Within this frame-work the development of the web-site www.independent-collectors.com is a good example.

How do they relate to museums or the idealistic art-initiative? What is the mutual significance.

What is the historic context, is a development visible? 

To explore the matters mentioned above, SIGN presents in collaboration with curators Lennard Dost and Mare van Koningsveld a series of exhibitions, coming along with lectures, forum-talks and a symposium in which the young collector and his collection are in the limelight. This series is not about art the collector possesses but also about the context in which it is manifest. 
 
Actually it is the first time that the art-lover will thoroughly get to know the collections of young collectors. Until now the collector was talked about and the young collector was shown a path by good advice. So far really serious attention hasn’t been paid to his collection and vision. SIGN changes this with this series of exhibitions.

In October 2009, March/April 2010 and October/November 2010 successively the collections of Christian Schwarm (D), Johan Delcour & Monia Warnez (Be) and Roel Arkesteijn (Nl) will be presented and the collectors themselves will participate in compiling their exhibitions. This way three different positions, geographically and concerning content will be explored. In lectures Schwarm, Delcour and Arkesteijn will tell about the realisation of their collections, the collectors market in Germany, Belgium and the Netherlands and will address extensively the questions mentioned above. 

#1. October 2009 (17th October through 14th  November 2009) 
The collection of Christian Schwarm (Stuttgart, 1972) will be focused on in the first exhibition. In daily life Schwarm manages a marketing-business with offices in Stuttgart and Berlin. He was the initiator of Independentcollectors.com, a big international online community for collectors of modern and contemporary art which was released on June 4th 2008 at Art Basel. It is a platform where collectors can get to know each other, share their opinions on galleries and exchange information.. That appeared to be bang on the target. Meanwhile around 1000 collectors have subscribed themselves from all over the world.

Schwarm not only was asked for this series because of his role with the founding of Independent-Collectors (the organisation was VIP-guest at Art Rotterdam 2009), also he has an outspoken view and an interesting international collection of contemporary art in which works amongst others of Peter Piller, Haegue Yang, Nina Canell and Fiete Stolte.    
At the opening of his exhibition Schwarm will tell why the platform Independent Collectors was founded and share his vision on the relationship between art-initiative and collector. 

#2 March/April 2010

In the second exhibition Johan Delcour (Be, 1970) and Monia Warnez (Be, 1974) will show works from their collection. They have a state-of-the-art photo-lab, specialised in working for  
artists. By origin Delcour is a photographer. As a curator he was responsible for the exhibition Amusez Vous about the meaning of entertainment in our present society, in gallery Koal in Berlin (with works of a.o. Stephan Balleux, Wesley Meuris and Michael Aerts). In their collection with works of Stephan Balleux, Kati Heck and Jana Gunstheimer a lot of young Belgian art after 1970 is took in. 

#3. October/November 2010

The third exhibition will deal with the collection of Dutchman Roel Arkesteijn. Arkesteijn was curator of GEM in The Hague and currently is ceo of Het Domein in Sittard. He started collecting art only 17 years of age. In his collection works are gathered a.o. of Hans op de Beeck, Gavin Turk and a lot of contemporary British art.

 
In March/April 2010 the symposium “Art Collecting during the monetary crisis” will take place. An exploration will be made to find out what the consequences are for the collector, as well as the art-world as a whole, of the current financial crisis. Which role is there for the collector as far as the experts are concerned. Do they think that the monetary crisis automatically ends up with the collector getting more power? As a result of the power shift, a buyers market will emerge? Will all this have consequences for the art-production and together with that for the artist? All these questions basically deal with the context in which art manifests itself.

Participants in the symposium are:

Renee Steenbergen, Dutch expert in the field of collecting, recently responsible for the founding of  “Geef om Cultuur” (Care for culture) (24th November 2008), a foundation mediating between private givers and musea. At the moment she is busy with the founding of a Dutch collectors society for collectors of modern and contemporary art, design and photography.

Pim van Klink (art-economist) took his Ph.D. in 2005 at the Rijksuniversiteit Groningen on the thesis Art-economy in a new perspective. Nowadays he is a lecturer at the University of Amsterdam and the University of Antwerp.

Kai van Hasselt, organiser of a program on art-collections in W139 and  one of the youngest art-collectors in the Netherlands.